ALGIMANTO BANDZOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ NUOSTATAI

  I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą, ugdymo ir kitas paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, vaikams, turintiems negalią, laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams, patiriantiems socialinę riziką, tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas (toliai – vaikas), socialinę riziką patiriančioms motinoms, auginančioms vaikus, bei senyvo amžiaus asmenims, kurie negali gyventi savarankiškai ir jiems būtina nuolatinė specialistų priežiūra (toliau – senyvo amžiaus asmenys).

 1. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namų nuostatais (toliau – Nuostatai) ir kitais globos namų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
 2. Globos namų savininkė yra valstybė. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), kuri kontroliuoja globos namų veiklą, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 3. Globos namai yra viešais juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu.
 4. Globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
 5. Globos namų administracija turi kūdikių skyrių vaikams nuo gimimo iki 7 metų, arba su sunkia ir vidutine negalia, vaikų skyrių nuo 7 iki 18 metų, bendruomeninį vaikų globos padalinį ir kitus padalinius.
 6. Globos namai yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymą, kuris užtikrina be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), gina jo teises bei teisėtus interesus ir jam atstovauja.
 7. Vieši globos namų pranešimai skelbiami globos namų interneto svetainėje.

  II SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 Globos namų veiklos tikslai yra:

9.1. užtikrinti efektyvią ir kvalifikuotą socialinę globą vaikams, socialines paslaugas socialinę riziką patiriančioms motinoms, auginančioms vaikus, bei senyvo amžiaus asmenims, siekiant mažinti socialinę atskirtį ir didinti savarankiškumą visose jų gyvenimo srityse;

9.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines vaiko, krizę patiriančios motinos ir jos vaiko bei senyvo amžiaus asmens reikmes, asmeninius poreikius, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę ir sudarant sąlygas palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais ir visuomene;

9.3. atsižvelgiant į vaiko, krizę patiriančios motinos ir jos vaiko bei senyvo  amžiaus asmens savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę, parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje. 

 1. Globos namai, siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

10.1. teikia socialinę globą, užtikrinančią vaiko, senyvo amžiaus asmens poreikių tenkinimą ir geriausius jo interesus;

10.2. teikia sveikatos priežiūros, ankstyvosios reabilitacijos bei korekcijos, dienos socialinės globos ir ugdymo paslaugas vaikams padėdami įveikti socialinę atskirtį;

10.3. teikia laikino atokvėpio paslaugas šeimoms, auginančioms negalią turinčius vaikus;

10.4. teikia kompleksinę pagalbą motinoms ir vaikams krizių centre;

10.5. užtikrina gyvybės langelio paslaugų teikimą;

10.6. vykdo globėjo (rūpintojo), turto administratoriaus pareigas: atstovauja vaiko, senyvo amžiaus asmens interesus valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jo teises ir teisėtus interesus, administruoja vaiko, senyvo amžiaus asmens  turtą, tvarko iš jo turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą;

10.7. suteikia vaikui, senyvo amžiaus asmeniui gyvenamąjį plotą, užtikriną saugią, sutvarkytą, jų poreikiams pritaikytą aplinką, aprūpina reikalingu inventoriumi, vaikui sudaro artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jų amžių, sveikatą ir brandą;

10.8. vertina individualius vaiko, senyvo amžiaus asmens poreikius, savarankiškumo lygį, sudaro ir įgyvendina individualius socialinių paslaugų teikimo, vaiko ugdymo planus;

10.9. atsižvelgdami į vaikų ir senyvo amžiaus asmenų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas ir  vadovaudamiesi socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytu paros finansiniu normatyvu bei vaikams Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytais reikalavimais, organizuoja (teikia) maitinimą;

10.10. organizuoja ir teikia sveikatos priežiūros paslaugas, pagal poreikį ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą paros finansinį normatyvą aprūpina vaikus ir senyvo amžiaus asmenis medikamentais;

10.11. organizuoja vaikų, senyvo amžiaus asmenų aprūpinimą proteziniais, ortopediniais gaminiais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;

10.12. užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą globos namuose;

10.13. užtikrina vaikams ir senyvo amžiaus asmenims teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę;

10.14. organizuoja vaiko, senyvo amžiaus asmens kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbo vietą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški, ugdo vaiko gebėjimus, rūpinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymo, skatina vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbo, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius;

10.15. organizuoja kultūrinių ir religinių paslaugų teikimą vaikams ir senyvo amžiaus asmenims;

10.16. sudaro sąlygas vaiko saviraiškai, parinkdami jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas, organizuoja neformalųjį ugdymą, bendradarbiauja su vaikų ugdymo bei mokymo įstaigomis vaiko mokymo (-si) klausimais;

10.17. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis, spręsdami socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus;

10.18. bendradarbiauja su vaiko artimaisiais, giminaičiais, vaiko tėvais, siekdami atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą;

10.19. sudaro tinkamas sąlygas globojamai (rūpinamai) nepilnametei motinai gyventi kartu su savo vaiku ir dalyvauti jį auklėjant;

10.20. vykdo vaikų, turinčių negalią, specialųjį ugdymą, sudaro sąlygas mokyklinio amžiaus vaikui, turinčiam negalią (pagal jo galimybes ir sveikatos būklę), mokytis pagal jo poreikius atitinkančias ugdymo programas bendrojo ugdymo mokykloje ir gauti jo gebėjimus atitinkantį išsilavinimą;

10.21. teikia kūdikiams ir vaikams, turintiems negalią, sveikatos priežiūros paslaugas;

10.22. tvarko vaikų, senyvo amžiaus asmenų apskaitą, asmens bylas ir kitą globos namų veiklos dokumentaciją;

10.23. patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

10.24. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;

10.25. užtikrina efektyvų valstybės biudžeto ir kitų lėšų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

10.26. tvarko globos namų buhalterinę apskaitą, sudaro ir teikia finansų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

10.27. suderinę su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, teikia kitas paslaugas.

III SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ TEISĖS

 Globos namai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

11.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų, fizinių asmenų informaciją ir pasiūlymus globos namų kompetencijos klausimais;

11.2. pasitelkti kitų įstaigų (jų vadovų sutikimu) atstovus, specialistus ir sudaryti komisijas (darbo grupes) globos namų kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

11.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus;

11.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą globos namų veiklos tikslams įgyvendinti;

11.5. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

IV SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 Globos namų veikla organizuojama vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais metiniais veiklos planais, parengtais pagal Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamais globos namų interneto svetainėje. Metinių veiklos planų vykdymą vertina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

Globos namų administracijos padalinių veikla reguliuojama globos namų direktoriaus tvirtinamomis globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, globos namų administracijos padalinių nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymais. Globos namų administracijos padalinių veiklos tvarką tvirtina globos namų direktorius, suderinęs su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 1. Globos namams vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu priima į pareigas ir atleidžia iš jų socialinės apsaugos ir darbo ministras. Globos namų direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui.
 2. Globos namų direktorius:

14.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas;

14.2. leidžia įstatymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

14.3. organizuoja globos namų darbą, kad būtų įgyvendinami globos namų veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos:

14.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, Nuostatų ir kitų teisės aktų;

14.5. atsako už globos namų veiklos tikslų įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą;

14.6. pagal kompetenciją sudaro sutartis bei susitarimus ir užtikrina jų vykdymą;

14.7. tvirtina:

14.7.1. globos namų struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, tarnybinių atlyginimų koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

14.7.2. globos namų darbo tvarkos taisykles, globos namų administracijos padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, globos namų vidaus tvarkos taisykles;

14.8. priima į darbą ir atleidžia iš jo globos namų darbuotojus;

14.9. skatina globos namų darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, vykdo kitas personalo valdymo funkcijas;

14.10. disponuoja globos namams skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;

14.11. atstovauja globos namams valstybės ir savivaldybių institucijose, ir įstaigose, taip pat bendradarbiauja su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

14.12. užtikrina, kad būtų racionaliai ir taupiai naudojamos lėšos ir turtas, sukurta, veiktų ir būtų tobulinama veiksminga globos namų vidaus kontrolės sistema;

14.13. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus regimą bei pateikimą nustatytu laiku;

14.14. užtikrina globos namų metinio veiklos plano projekto parengimą ir teikia jį tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui;

14.15. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

 1. Globos namų direktoriaus pavaduotoją (-us) į pareigas priima ir iš jų atleidžia globos namų direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Pavaduotojas(-ai) yra tiesiogiai pavaldus(-ūs) ir atskaitingas(-i) globos namų direktoriui.
 2. Globos namų direktoriaus pavaduotojas (-ai):

16.1. koordinuoja ir kontroliuoja globos namų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą pagal globos namų direktoriaus nustatytą kompetenciją;

16.2. vykdo kitas globos namų direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

 1. Globos namų direktoriaus laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais), jo funkcijas vykdo globos namų direktoriaus pavaduotojas, ar jo nesant – globos namų administracijos padalinio vadovas, paskirtas globos namų direktoriaus įsakymu.

 V SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 Globos namų vidaus auditą atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 1. Globos namų valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
 2. Globos namų finansų kontrolė vykdoma globos namų direktoriaus nustatyta tvarka.
 3. Globos namų metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo globos namų direktorius.

  VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 Globos namų nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyt tvarka.

 1. Globos namai gali būti pertvarkomi, reorganizuojami ir likviduojami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Atnaujinimo data: 2023-09-17