Projektai

sveikatos_fondas_logotipas_m.png

2023-11-17

         Mūsų vaikų dienos centre susikūrė vaikų teatro trupė „PIRMYN“!  Trupės vadovė – Julija Gudienė.
          Pusės metų teatro žaidimų ir repeticijų davė puikų rezultatą - lapkričio 16-tą, Tarptautinę Tolerancijos dieną, vaikai turėjo savo pirmąjį pasirodymą tikroje teatro scenoje! Tiesa, kol kas dar be žiūrovų – dar reikia prisijaukinti šviesas, garsus ir naujas erdves. Tačiau artimiausiu metu kviesime ir pačius artimiausius jauniesiems aktoriams žiūrovus – mamas ir tėčius – į premjerinį spektaklį!
          Dramos terapija yra aktyvus patirtinis metodas, kuriame teatro ir dramos technikos susijungia su psichoterapija. Istorijų pasakojimu, projekciniais žaidimais, improvizacija ir vaidyba dalyviai kviečiami repetuoti trokštamas elgsenas, praktikuoti buvimą santykyje, išbandyti įvairius savo gyvenimo vaidmenis. Dramos terapija pagrįsta teatro įgūdžiais, pasakojimo ir žaidimo tradicijomis, taip pat prigimtiniu žmogaus kūrybiškumu. Dramos, kaip terapinio metodo, autistiškiems asmenims taikymo įvairovė varijuoja nuo sudarytų galimybių įsitraukti į bendrus kūrybinius projektus iki socialinių įgūdžių repetavimo. Dramos terapijoje taikomi metodai ir būdai sukuria sąlygas padėti megzti saugų ir įgalinantį ryšį ir gali ypač pasitarnauti tiems, kuriems sunkiau save išreikšti žodžiais. 
          Projektą „Vaikų iš pažeidžiamų visuomenės grupių psichologinis stiprinimas taikant teatro, muzikos, šokių ir dailės terapinius metodus“ finansuoja Sveikatos stiprinimo fondas prie SAM“. 
 

2023-06-01

PRADEDAMAS VYKDYTI PREVENCINIS PROJEKTAS

 

Birželio 1 d. startavo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamas projektas, kurio prioritetas pažeidžiamų visuomenės grupių psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių – emocinių kompetencijų stiprinimas,  pasitelkiant kultūros ir meno intervencijas. Projekto tikslas – autistiškų vaikų ir globotinių socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas taikant teatro, muzikos, šokių ir dailės terapijos metodus. Autistiškų vaikų tėvų psichologinio atsparumo stiprinimas. Projekto įgyvendinimui skirta 30075 Eur. Projekto partneris – Panevėžio  autizmo asociacija Lietaus vaikai.

 

Bus organizuoti:

  • Uždari teatriniai pasirodymai tikroje teatro scenoje, dalyvaujant autistiškų vaikų šeimos nariams.
  • Individualūs muzikos terapijos užsiėmimai vaikams.
  • Ggrupini dailės terapijos užsiėmimai vaikams.
  • Grupiniai dailės terapijos užsiėmimai tėvams, auginantiems autistiškus vaikus.

 

Laukiami kokybiniai rezultatai:

  • Skatinama saviraiška muzikinėmis, teatrinėmis, šokio ir dailės priemonėmis. Skatinama socialinė raida, vaiko savivoka, adekvati emocijų raiška.
  • Stiprinamas meistriškumo jausmas, pasitikėjimo savimi jausmas, spontaniškumas, savarankiškumas, iniciatyvumas;
  • Lavinami komunikaciniai gebėjimai: adekvati tarpusavio sąveiką, adekvatus elgesys, bendravimo būdai, mokomasi bendrauti verbaline ir neverbaline kalba.
  • Ugdomi planavimo gebėjimai.
  • Patiriamas kūrybinio proceso džiaugsmas.
  • Keliama socialinių darbuotojų meninio ugdymo veiklų kvalifikacija, autistiškų vaikų tėvų padrąsinimas, suteikiant galimybę pamatyti vaikų savirealizacijos ir neverbalinės komunikacijos  būdus, paskatinimas didžiuotis savo vaikų pasiekimais.

 

---

 

es.jpg

2019 m. birželio 27 d

Įgyvendinant  2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste“, projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0012, kurio tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Panevėžio mieste.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija nuo 2019 m. birželio 27 d. pradėjo vykdyti projektą „Institucinės globos pertvarka Panevėžio mieste“, kurio partneris yra Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai.

Šio projekto metu nupirktas gyvenamasis namas ir pritaikytas vaikams su specialiaisiais poreikiais. Prioritetinis tikslas – socialinės globos kokybės gerinimas, sudarant galimybę vaikams gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius vaiko poreikius, skatinant jų savarankiškumą, dalyvavimą bendruomenėje ir socialinę įtrauktį.

Pagal šeimai artimos aplinkos modelį veikiantys globos namai, įsteigti  bendruomenėje, skirti aštuoniems likusiems be tėvų globos vaikams, neįgaliems vaikams ar vaikams turintiems kitų specialiųjų poreikių. Vaikai gali gyventi jiems pritaikytoje saugioje aplinkoje, nevaržančioje savarankiškumo ir sudarant galimybę privatumui.

Projektui skirta 244 251 Eur ES lėšų. Institucinės globos pertvarkos projektui lėšos skirtos iš Europos regioninės plėtros fondo.

 Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. birželio 27 d.–2021 m. gruodžio 31 d.

Atnaujinimo data: 2023-11-20