Asmenų apgyvendinimo tvarka

PATVIRTINTA

Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namų direktoriaus

2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-22

  ASMENŲ APGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 Asmenų apgyvendinimo į Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namus (toliau –globos namai) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra pagalbos globos namų vidaus veiklos dokumentas, reglamentuojantis priėmimo į globos namus procedūrą ir dokumentų pateikimą.

  1. Globos namuose apgyvendinami asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės globos paslaugų teikimą.
  2. Globos namuose apgyvendinami nesavarankiški ar iš dalies savarankiški senyvo amžiaus asmenys, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.
  3. Asmenims, jo globėjams, rūpintojams, kitiems šeimos nariams ir artimiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti globos namuose ir susipažinti su globos namuose teikiamomis socialinės globos paslaugomis.
  4. Jeigu globos namuose yra laisvų vietų ir nėra asmenų, įrašytų į eilę ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei socialinė globa gali būti teikiama privačiai globos namų ir asmens (globėjo, rūpintojo) tarpusavio susitarimu.

 II SKYRIUS

ASMENŲ PRIĖMIMAS Į GLOBOS NAMUS

 Asmens priėmimą į globos namus organizuoja vyriausiasis slaugytojas ir socialinis darbuotojas:

6.1. Vyriausiasis slaugytojas įvertina asmens sveikatos būklę (vizualiai apžiūri asmens kūno švarą, galimas pragulas, parazitus ir kitus nepageidaujamus asmens kūno pažeidimus);

6.2. Socialinis darbuotojas :

6.2.1. įvertina ar atvykęs asmuo į globos namus su savimi neturi draudžiamų daiktų, keliančių pavojų asmens ir aplinkinių gyvybei ir kartu su asmeniu ar jį lydinčiu asmeniu pildo Informacijos apie turimus draudžiamus daiktus formą (priedas Nr. 3).

6.2.2. sutikrinęs naujai atvykusio asmens asmeninius daiktus, pasirašo Perdavimo priėmimo aktą, 2 egzempliorius (priedas Nr. 1). Vieną sega į asmens bylą, kitą atiduoda asmeniui arba jį lydinčiam asmeniui (globėjui).

  1. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems pagal nustatytus poreikius, rekomenduojama teikti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas.
  2. Savivaldybė, kurioje gyvena asmuo, prieš atvykstant asmeniui gyventi į globos namus, bet ne vėliau nei prieš vieną dieną, pateikia globos namams šiuos dokumentus:

8.1. Siuntimą į globos namus (siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo siuntimo išrašymo);

8.2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

8.3. Neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą;

8.4. Kompensuojamųjų vaistų pasą;

8.5. Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai);

8.6. Pažymą apie asmens mokėjimo ir socialinės globos dydį;

8.7. Asmens socialinės globos poreikio vertinimą su priedais;

8.8. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;

8.9 Teismo nutartį dėl neveiksnumo ir globėjo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu);

8.10. Išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a) su informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis (nuo dokumento išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos namuose negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai);

8.11. Ilgalaikės (trumapaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutartį tarp globos namų administracijos ir savivaldybės, priėmusios sprendimą apgyvendinti asmenį globos namuose;

8.12. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą nukreipimą, jei asmenį nukreipia neįgaliųjų departamentas. (Nukreipimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo asmeniui dienos).

  1. Asmuo apsigyvenęs globos namuose privačiai už ilgalaikę socialinę globą moka pilną ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainą ir pateikia 8.2-8.10 punktuose nurodytus dokumentus.
  2. Gyventojas, kuriam teikiama socialinė globa, ar jo globėjas, rūpintojas ir globos namai pasirašo sutartį, kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Sutartis sudaroma praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo asmens apgyvendinimo globos namuose (priedas Nr. 2).

 III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 Globos namuose esančių laisvų vietų skaičius ir nustatyta socialinės globos kaina skelbiama globos namų internetinėje svetainėse.

  1. Už pateiktų globos namams dokumentų galiojimą bei išvadų teisingumą, atsako vyriausiasis slaugytojas ir socialinis darbuotojas.
  2. Už šio Aprašo vykdymo kontrolę atsakinga vyriausia socialinė darbuotoja.

Atnaujinimo data: 2023-09-21