Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus, Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namuose yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – Salomėja Jareckienė

Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai  asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Duomenų tvarkymo pagrindas:

 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui teisės aktais nustatyta teisinė prievolė;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas;
 • kai fizinis asmuo davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiais tikslais;
 • siekiant sudaryti arba įvykdyti sutartį.

Asmuo turi teisę:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis;
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė „būti pamirštam”);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • į asmens duomenų perkeliamumą.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Algimanto Bandzos socialinių namų administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis. Staniūnų g. 41, Panevėžys.  LT-36127, tel. (8 45) 587534.
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Algimanto Bandzos socialinių paslaugų  namai pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namų Duomenų apsaugos pareigūną:

--------

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 • Jeigu asmuo nesutinka su Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namų ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į  Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected].

 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (lrv.lt)

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

 

Atnaujinimo data: 2024-01-18