Paslaugos

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ PANEVĖŽIO ALGIMANTO BANDZOS KŪDIKIŲ IR VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE, SĄRAŠAS

Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namuose (toliau tekste socialinių paslaugų namai)  teikiamos specialiosios socialinės paslaugos – socialinė globa, kuri pagal trukmę  skirstoma į ilgalaikę ir trumpalaikę. Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, vaikų globos namai vykdo globėjo ar rūpintojo pareigas.

1. Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos krizių atvejais. Trumpalaikės socialinės globos paslauga, laikinai netekusiems tėvų globos vaikams teikiama esant laisvų vietų vaikų globos namuose iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių. Paslaugos sudėtis tokia pati, kaip ilgalaikės socialinės globos.

2. Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, teikiamų be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa vaikų socialinės globos namuose. Kartu su socialinėmis paslaugomis teikiamomis ikimokyklinio, ikimokyklinio specialaus, papildomo ugdymo, gydytojo, reabilitacijos, slaugos paslaugos. Socialinės globos paslauga teikiama teisės aktų nustatyta tvarka, vaikų globos namams sudarius sutartį su savivaldybės administracija. Sutartyje numatomas globos laikas, globos teikimo sąlygos, šalių teisės, pareigos ir kt. Paslaugas teikia įstaigos specialistai.
Ilgalaikės socialinės globos paslaugos sudėtis:

Paslauga Paslaugos apibūdinimas
1. Informavimas     Įstaigos specialistai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas vaikų globos namuose, savivaldybėse teikiamą nemokamą teisinę, socialinę pagalbą, paramą ir kitais klausimais. Sudaromos sąlygos vaikui gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų (apie švietimą, profesinį pasirengimą, įdarbinimą, ir kt.) Užtikrinamas informacijos apie vaiką konfidencialumas.

2. Konsultavimas Paslauga, kurios metu kartu su vaiku (ir jo artimaisiais) analizuojama probleminė vaiko situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų pagal kompetenciją. Supažindinama su vaikų globos vidaus tvarkos  taisyklėmis, pareigomis ir teisėmis. Sudaromos sąlygos konsultuotis su vaikų globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti reikiamą informaciją.

3. Atstovavimas ir tarpininkavimas
Atstovaujama ir tarpininkaujama ginant vaiko interesus, sprendžiant įvairias vaiko (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, socialines ir kt.), jo turto administravimo problemas reikalingose institucijose.

4. Apgyvendinimas Vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 2-4 vietų kambariuose, derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius. Aprūpinama baldais, drabužiais, avalyne, patalyne, įranga ir  priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti. Vaikai gali turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų. Vaikų globos namų tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka vaikas naudojasi bendrosiomis (skirtomis poilsiui, laisvalaikiui, užimtumui ir kt.) patalpomis, teritorija. Teikiamos komunalinės ir buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.)

5. Maitinimas Organizuojant maitinimą, vadovaujamasi galiojančia higienos norma ir teisės aktais. Pateikiamas dešimtadienio ir dienos meniu (juos sudarant pagal galimybes atsižvelgiama į vaikų pageidavimus). Maitinama Atsižvelgiant į vaikų amžių, bet ne mažiau kaip 4 kartus per dieną. Gydytojui rekomendavus skiriama dietinė mityba ir keičiamas maitinimo ritmas. Vaikams, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį ir pageidavimus, sudaromos sąlygos pasigaminti maisto savo poreikiams.

6.Sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos Aprūpinama  medikamentais, esant poreikiui kompensacinėmis, slaugos priemonėmis. Vaikų globos namuose teikiamos įstaigos sveikatos priežiūros  licencijoje įrašytos paslaugos: vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, gydytojo, medicinos psichologijos, vaikų ligų bendrosios praktikos slauga, masažo, kineziteapijos. Esant reikalui vaikai hospitalizuojami.
Organizuojamos priemonės užtikrinančios traumų ir nelaimingų atsitikimų, ligų prevenciją. Stebima vaikų gyvenamoji aplinka ir vaikų gyvenimo sąlygos, jų atitikimas teisės aktų reikalavimus.

7.Socialinis darbas ir bendravimas Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius vaiko socialinės  globos  planus, kurie derinami su tiesiogiai su vaiku dirbančiais darbuotojais.  Vaikas  skatinamas  turėti asmeninį patikėtinį (savąjį asmenį). Padedama (skatinama) įvairiomis formomis pagarbiai bendrauti su artimaisiais su kitais bendruomenės nariais. Pagrindiniai bendravimo    partneriai –  auklėtojai.  socialiniai    pedagogai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai. Vaikas dalyvauja savo  šeimynos  veiklos užsiėmimuose,  vaikų  savivaldoje, įvairių būrelių veikloje.

7.1.Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas Siekiama palaikyti (motyvuoti) kuo didesnį savarankiškumą: teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant, atliekant asmeninės higienos, savitvarkos (namų ruošos), buitinius darbus. Vaikams nuo 7 m. mokami kišenpinigiai, jie turi asmenines sąskaitas banke.

7.2.Darbinių įgūdžių ugdymas Vaikų darbiniai įgūdžiai ugdomi kasdieninėje savitvarkos ir tikslinėse veiklose. Darbinė veikla (užimtumas) organizuojama individualiai ir grupėse pagal parengtas savarankiškumo ugdymo bei auklėtojų veiklos programas. Sudaroma galimybė pasirinkti siūlomas užimtumo veiklas: siuvimo, mezgimo, maisto gamybos, patalpų, aplinkos tvarkymo, organizuojamas darbas darže.

7.3.Laisvalaikio organizavimas     Vyksta įvairūs    laisvalaikio    renginiai:    diskotekos,    švenčiami    gimtadieniai, religinės, valstybinės šventės. Organizuojamos pažintinės kelionės, išvykos į koncertus, teatrus, parodas, sportinius renginius, šventes visuomenėje ir kt.  Sudaromos galimybės dalyvauti meninės  saviraiškos  veikloje  globos  namuose (dainavimo, šokių, dailės ir kituose projektuose), sportinėje veikloje. Sudaromos sąlygos dalyvauti meninės saviraiškos,  visuomeninėje  ir kt. veikloje už įstaigos ribų.
Pagal vaikų poreikius ir interesus sudaroma galimybė dalyvauti vaikų globos namuose veikiančių būrelių veikloje: sporto, dainavimo, šokių, dailės, siuvinėjimo, mezgimo. Sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius, skaityti knygas, spaudą, žiūrėti televizorių, naudotis internetu.

7.4.Pagalba maitinantis, prausiantis ir kt. Pagalba  teikiama kūdikiams, vaikams, turintiems fizinę ar proto negalią, dėl amžiaus ar negalios nesugebantiems tenkinti savo fiziologinių bei higieninių poreikių.

7.5.Asmeninės higienos  paslaugų organizavimas Pagal įstaigos galimybes aprūpinama individualiomis asmens higienos priemonėmis. Įrengti dušai (maudomasi ne rečiau, kaip kartą per savaitę).

Vaikai savarankiškai naudojasi skalbimo mašinomis, savitvarkos kambariais, dušu, vonia ir kt. Vaikui, turinčiam specialiųjų poreikių, esant reikalui kasdien atliekamos kūno priežiūros  procedūros.

7.6.Kitos paslaugos, reikalingos vaikui pagal jo savarankiškumo lygį 1-6 metų vaikams organizuojamas ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, užtikrinamas vaikų privalomas švietimas (mokymasis) iki 16 metų. Aprūpinama mokymosi priemonėmis. Padedama pasirinkti neformaliojo švietimo programas mokyklose ir neformaliojo ugdymo įstaigose (meno, dailės, sporto ir kt.) Teikiama individuali pedagoginė pagalba. Organizuojama psichologinė pagalba. Specialiųjų poreikių vaikams teikiama logopedo, specialiojo pedagogo pagalba.

Atnaujinimo data: 2023-09-17